Medycyna pracy Białołęka

Badania uczniów  i studentów

MP Białołęka realizuje badania dla: 

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; 

–  uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia 

Podstawa prawna: rozporządzenie MZ z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019, poz. 1651) 

Lekarz orzecznik przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich.

  • Badanie osoby do 16 roku życia – wymagana obecność jednej osoby z dowodem tożsamości (rodzic / opiekun prawny lub opiekun faktyczny).  
  • Badanie osoby powyżej 16 roku życia – nie jest wymagana obecność osoby dorosłej, wymagane jest oświadczenie – Zgoda na udzielenie świadczeń zdrowotnych bez obecności przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) lub opiekuna faktycznego.  

WAŻNE! 

  • Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić świadczeń zdrowotnych Osobie badanej, która ukończyła 16 lat, po uzyskaniu zgody Osoby badanej i zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) albo opiekuna faktycznego, a w przypadku ich braku lub gdy porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. 
  • Lekarz może przeprowadzić badanie osoby niepełnoletniej, która nie ukończyła 16 lat lub udzielić jej innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) albo opiekuna faktycznego a w przypadku ich braku lub gdy porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. 

Osoby zgłaszające się do MPB w celu wykonywania badania lekarskiego powinny wcześniej skonsultować na naszej infolinii warunki i wymogi przeprowadzenia badania oraz po umówieniu dogodnego terminu powinny zadbać o to aby na czas wizyty posiadać:

  1.  skierowanie wystawione przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzone oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci; 
  2. dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, 
  3. kartę informacyjną ze szpitala – w przypadku przebytej hospitalizacji, 
  4. okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy –w przypadku ich używania,