Medycyna pracy Białołęka

Badania wstępne

W naszej przychodni medycyny pracy MPB przy ul. Światowida 51 lok. u.4 w Warszawie  kompleksowo wykonujemy niezbędne badania i procedury do wydania orzeczenia zarówno w badaniach wstępnych, okresowych jak i kontrolnych. W większości przypadków udaje nam się zamknąć proces orzeczniczy w ramach jednej wizyty. Przekazanie asystentce dokładnych informacji zawartych w skierowaniu od Państwa pracodawcy znacznie usprawnia proces rejestracji i organizacji badania. W niektórych przypadkach wymagających poszerzonych badań laboratoryjnych bądź konsultacji specjalistycznych nasza asystentka pomoże Państwu odpowiednio przygotować się do wizyty u lekarza orzecznika. Dla usprawnienia naszych usług w ramach prowadzonej działalności współpracujemy również z innymi uprawnionymi podmiotami medycznymi.   

Każdy pracownik musi poddawać się badaniom profilaktycznym zarówno przed, jak i w trakcie pracy. W związku z tym wyróżniamy trzy typy badań lekarskich w zależności od czasu i okoliczności ich wykonywania.  

Badanie wstępne – wykonywane w przypadku podejmowania nowej pracy, zmiany dotychczasowego stanowiska lub zmiany warunków na stanowisku dotychczas zajmowanym;  

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

– osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy, 

– pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy, 

– inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badania wstępne do pracy nie są wymagane:

  • od osób przyjmowanych powtórnie do pracy, u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeśli kolejna umowa o pracę została zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą; 
  • od osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeśli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i przedstawią skierowanie na badania, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie lekarskie, przerwa między zatrudnieniem u poprzedniego i nowego pracodawcy nie przekracza 30 dni i pracodawca stwierdzi, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie u poprzedniego pracodawcy są zgodne z warunkami proponowanymi i nie będą wykonywały prac szczególnie niebezpiecznych, a także orzeczenie lekarskie zostało wydane po 31 marca 2015 r. 

Lekarz medycyny pracy w zależności od rodzaju badania oraz charakteru stanowiska (narażenia i czynniki szkodliwe wymienione przez pracodawcę w skierowaniu) określa zakres badań lub konsultacji potrzebnych do wydania orzeczenia.  

Koszty badań profilaktycznych medycyny pracy zarówno wstępnych, jak i okresowych oraz kontrolnych ponosi pracodawca.